top of page
pray long.png

Jak mogę zostać zbawiony?

Mój przyjacielu,


Pragnę zadać Ci najważniejsze pytanie życia. Twoje wieczne szczęście lub wieczne nieszczęście zależą od tego, jak na nie odpowiesz. Oto to pytanie: Czy jesteś zbawiony? Nie pytam Cię, jak dobry jesteś, ani czy uczęszczasz do kościoła, ale: czy jesteś zbawiony? Czy jesteś pewien, że pójdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?
Bóg mówi, że aby pójść do Nieba, musisz się narodzić na nowo. W Ewangelii Jana 3:7 – Pan Jezus powiedział do Nikodema: „Musicie się na nowo narodzić.
W Biblii Bóg podaje nam jedyny plan zbawienia. Jest to prosty plan – Ty możesz DZIŚ być zbawionym (uratowanym od należnej Ci kary piekła wiecznego)!


Najpierw, Przyjacielu, musisz uświadomić sobie, że JESTEŚ GRZESZNIKIEM. „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23).
Ponieważ jesteś grzesznikiem, jesteś skazany na wieczną śmierć. „Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23). Oznacza to wieczne oddzielenie od Boga w piekle.
„… postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27)
Ale Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa, aby Ten wziął na Siebie Twoje grzechy i umarł na Twoim miejscu. „On Tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Koryntian 5:21)
Jezus musiał przelać Swą krew i umrzeć. „Gdyż życie ciała jest we krwi” (3 Mojżeszowa 17:11)
„… bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (Hebrajczyków 9:22)
„… Bóg dał dowód Swej miłości ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzymian 5:8)
Bóg powiedział, że moje grzechy i Twoje grzechy zostały włożone na Jezusa (choć nie jesteśmy w stanie pojąć, jak), i On umarł za nas. On nas Zastąpił. I to jest prawda, Bóg nie może kłamać.


Przyjacielu, „Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali” (Dzieje Apostolskie 17:30). Owa pokuta (upamiętanie), to zmiana myślenia, polegająca na zgodzeniu się z Bogiem, że jest się grzesznikiem, a także na uznaniu tego, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. Pokuta zawiera także zrozumienie tego, że grzech jest Twoim wrogiem, a Jezus Przyjacielem.
W Dziejach Apostolskich 16:30-31, strażnik więzienny z Filippi spytał Pawła i Sylasa: „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?” A oni powiedzieli: „Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony …„
Po prostu uwierz w Niego jako Tego, który wziął Twoje grzechy, umarł na Twoim miejscu, został pogrzebany i kogo Bóg wzbudził z martwych. Jego zmartwychwstanie mocno utwierdza w przekonaniu, że wierzący człowiek, który przyjął Chrystusa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, może być pewien życia wiecznego.
Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jan 1:12)
Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Rzymian 10:13)
Każdy może oznaczać także Ciebie. Będzie zbawiony nie oznacza, że być może, nie, że jest w stanie, ale że będzie zbawiony.
Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, który przekroczył święte Boże wymagania, właśnie teraz, gdziekolwiek jesteś, pokutując wznieś swoje serce do Boga w modlitwie!


W Ewangelii Łukasza 18:13 – grzesznik modlił się: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu„. Po prostu pomódl się: „Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że Jezus był moim Zastępcą gdy umarł na krzyżu. Wierzę, że przelał On Swoją krew, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał za mnie. Teraz przyjmuję Go jako mojego Zbawiciela. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów, dar zbawienia i wieczne życie, które dostępne są dla mnie z powodu Twojej miłosiernej łaski. Amen”
Po prostu chwyć Boga za Jego Słowo i przyjmij wiarą Jego ratunek (zbawienie). Uwierz, a będziesz zbawiony. Żaden kościół, żadna organizacja, żadne dobre uczynki nie są w stanie Cię zbawić. Pamiętaj, to Bóg dokonuje zbawienia. W całości!
Prosty Boży plan zbawienia: Jesteś zasługującym tylko na gniew Boży grzesznikiem. Dlatego, o ile nie uwierzysz w Jezusa, Który umarł za Ciebie, będziesz spędzał wieczność w piekle. Wtedy byłoby Ci lepiej gdybyś się nigdy nie urodził. Jeśli uwierzysz w Niego jako ukrzyżowanego, pogrzebanego i wzbudzonego z martwych Zbawiciela, otrzymasz przebaczenie wszystkich Twoich grzechów i Jego dar wiecznego ratunku (zbawienia) dostępnego tylko przez wiarę.
Być może powiesz: „Na pewno to nie jest takie proste”. A jednak jest! To jest biblijne. To jest Boży plan. Przyjacielu, uwierz w Pana Jezusa i przyjmij Go jako Zbawiciela jeszcze dzisiaj!
Jeśli Jego plan nie wydaje Ci się jeszcze wystarczająco jasny, czytaj ten artykuł jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz … nie odkładając go dopóki go zrozumiesz. Twoja dusza jest warta więcej od całego świata!
Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?” (Marka 8:36)
Nie spocznij dopóki nie będziesz pewien swego zbawienia. Jeśli utracisz swoją duszę, stracisz Niebo i wszystko utracisz. Proszę! Pozwól Bogu uratować (zbawić) Cię właśnie teraz!


Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, to Boża moc zbawi Cię na wieki i umożliwi ci prowadzenie zwycięskiego chrześcijańskiego życia. „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znaleźć” (1 Koryntian 10:13)
Nie ufaj własnym uczuciom, one są zmienne. Trzymaj się Bożych obietnic – one nigdy się nie zmieniają. Od momentu kiedy przyjmiesz dar zbawienia, powinieneś codziennie robić trzy rzeczy, aby wzrastać duchowo: modlić się – wtedy rozmawiasz z Bogiem, czytać Świętą Biblię – wtedy Bóg mówi do Ciebie, mówić wszystkim ludziom o tym planie zbawienia – wtedy mówisz dla Boga. Pamiętaj o tym, że tylko Biblia jest prawdą, wszystko inne ma niewielką wartość.
Będąc posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powinieneś zostać ochrzczonym, publicznie zaświadczając w ten sposób o swoim zbawieniu, a potem bez zwłoki przyłączyć się do biblijnie wierzącego zgromadzenia (kościoła). „Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym …” (2 Tymoteusza 1:8)
Każdego więc, który mię wyzna [zaświadczy] o mnie] przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie” (Mateusz 10:32)​

shutterstock_1640225980.jpg
bottom of page